Adatvédelmi nyilatkozat

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (a továbbiakban: Testület) honlapján a személyes adatok kezelője a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH), amely az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:

A Testület honlapjának felkeresésével Ön személyes adatokat ad át számunkra. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), doménnévvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Az SZTNH ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

A fenti adatkörökön túl a honlapon lehetőség nyílik egyes további adatok (pl. kapcsolattartási adatok) megadására. Ezek teljes mértékben opcionálisak, az együttműködés megkönnyítését szolgálják Ön és a Testület között.

Az adatkezelés – a fenti célok esetében is – kizárólag a működéshez szükséges mértékben és ideig, és csak azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, annak eléréséhez egyébként alkalmas. A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat az SZTNH a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. A tudomására jutott adatokat az SZTNH harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

Jogosult tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatkezelésről. Kérésére az SZTNH tájékoztatást ad az általa kezelt, Önre vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Önre vonatkozó adatokat Az SZTNH a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Ön bármikor jogosult helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok javítását az SZTNH-nál kezdeményezheti. Továbbá jogosult kérni az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése az SZTNH-hoz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként a törvény lehetővé teszi.

Az SZTNH mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését. Ön jogainak megsértése esetén az SZTNH mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per lefolytatására a Pesti Központi Kerületi Bíróság az illetékes, azonban a per az Ön lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható.

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával. Az SZTNH egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozótvehet igénybe, az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére az SZTNH tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg a megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az SZTNH az adatkezelési tevékenysége során az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek és az adatvédelmi joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.