Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatás

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elkezdte rendelkezésére álló kapcsolati adatok felülvizsgálatát. Annak érdekében, hogy az SZTNH-val és a rendezvényeivel kapcsolatos híreket, tájékoztatásokat, meghívókat a jövőben is el tudjuk juttatni Önnek, szükségünk van a korábbi hozzájárulása megerősítésére.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az ehhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó tájékoztatásunkat, hogy hozzájárulását az adatai SZTNH-általi kezeléséről, illetve az ezzel kapcsolatos jogairól szóló információk birtokában tudja megtenni.

A tájékoztatás – tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelését 2018. május 25-étől elsősorban az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR[1]) szabályozza – a GDPR szempontjából lényeges körülményeket tartalmazza.

A hozzájáruló nyilatkozatot az alábbi címre kérjük megküldeni: hent@hipo.gov.hu

Tájékoztatás a kapcsolati adatoknak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala általi adatkezeléséről

Az SZTNH kezeli azokat a személyes adatokat – elsősorban az érintett nevét és e-mail címét –, amelyeket a részére az érintett személy megad. Az adatkezelés célja tájékoztatás nyújtása az SZTNH-t közvetve vagy közvetlenül érintő aktualitásokról, hírekről és az SZTNH rendezvényeiről, az e célból történő kapcsolattartás, illetve szükség esetén a meghívóküldés lehetőségének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, amelynek megadása nem kötelező, de annak hiányában az SZTNH tájékoztatást, értesítést, hírt, meghívót, stb. nem küld ki, kapcsolatot ilyen formában nem tart.

Az adatkezelést az SZTNH ezzel megbízott munkatársai végzik, ahhoz adatfeldolgozó segítségét egyes részfeladatok területén (pl. meghívók kiküldése elektronikus vagy postai úton, grafikai vagy nyomdai munkák) vehet igénybe.

Az SZTNH a személyes adatokkal kapcsolatban automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik: az SZTNH legkésőbb a visszavonó nyilatkozat hozzá érkezését követő munkanapon törli e célra szolgáló nyilvántartásából az érintett személyes adatokat.

A hozzájárulás visszavonása a hent@hipo.gov.hu címre történő e-mail küldésével történhet. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatok visszavonást megelőző kezelésének jogszerűségét.

A személyes adatok kezelője az SZTNH (elérhetőségei: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7, levélcím: 1438 Budapest, pf. 415, központi telefonszám: 06-1/312-4400, központi fax szám: 06-1/474-5534, központi e-mail cím: sztnh@hipo.gov.hu), az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjének neve: dr. Hegedüs Krisztina (elérhetősége: adatvedelem@hipo.gov.hu).

Mindenki kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adathordozhatóság jogával, továbbá tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Aki úgy véli, hogy személyes adatai SZTNH általi kezelése miatt sérültek a jogai, az SZTNH-hoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása érdekében, illetve a GDPR-ban meghatározott esetekben bírósághoz fordulhat jogorvoslati kérelmével.

Budapest, 2018. május 25.

                             Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Hozzájáruló nyilatkozat a kapcsolattartási adatoknak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala részére történő megadásáról, továbbá nyilatkozat a kapcsolattartási adatokról

Alulírott  ……………………………………………..…………… (kérjük a nevet nyomtatott betűkkel kiírni) az írásbeli tájékoztatás megismerését követően hozzájárulok ahhoz, hogy az SZTNH

[2] tájékoztatás nyújtása az SZTNH-t közvetve vagy közvetlenül érintő aktualitásokról, hírekről és az SZTNH rendezvényeiről, az e célból történő kapcsolattartás, illetve szükség esetén a meghívóküldés lehetőségének biztosítása céljából, illetve

[3] kizárólag az alábbi célból vagy célokból: …………………………………………………

kezelje az alábbi e-mail címemet: …………………………………………………

és/vagy a következő további adataimat: …………………………………………………

Budapest, 2018. …..

 

…………………………………………………

aláírás

A hozzájáruló nyilatkozatot az alábbi címre kérjük megküldeni: hent@hipo.gov.hu[1] a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérő (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)

[2] a két lehetőség közül csak a döntésnek megfelelőt kérjük bejelölni

[3] a két lehetőség közül csak a döntésnek megfelelőt kérjük bejelölni