(fotó forrása: net-jog.hu)

Preambulum

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése során az Európai Unió adatvédelmi rendeletének

[1] (a továbbiakban: GDPR), a magyar adatvédelmi törvénynek[2] (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb jogszabályoknak, valamint a 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásainak[3] és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által kialakított adatvédelmi gyakorlatnak[4] megfelelően járjon el.

Az SZTNH szervezeti egységeként működő Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) ezúton tájékoztatja honlapjának látogatóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

I. Az adatkezelő és elérhetőségei

A személyes adatok kezelője az SZTNH (székhely: 1081, Budapest, II. János Pál pápa tér 7., telefonszám: +36-1/312-4400, fax szám: +36-1/474-5534, levélcím: 1438 Budapest, pf. 415., e-mail cím: sztnh@hipo.gov.hu).

II. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége

 • az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjének neve: Dr. Hegedüs Krisztina
 • az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjének e-mail címe: adatvedelem@hipo.gov.hu

III. A honlappal kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az SZTNH kezeli a HENT honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a domainnévvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

Az SZTNH a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat statisztikai célból egy évig, információbiztonsági célból két évig kezeli.

A HENT honlapján tájékoztatást nyújt a tevékenységi körével kapcsolatos hírekről és eseményekről, beleértve az általa kiírt pályázatok és adományozott díjak nyerteseiről készült tájékoztatásokat is, amelyek kapcsán kezeli az érintett személyek egyes, adott esetben nyilvánosan elérhető személyes adatait (pl. név, szakmai életrajzi adatok, fényképfelvétel). Az adatkezelés jogalapja – a pályázó vagy a díjazott által adott hozzájárulásra figyelemmel – az SZTNH-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése[5]. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat[6] kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradása a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetőségével, az analitikai mérések pontatlanságával jár.

IV. Az az adatokhoz hozzáférők köre, címzettek

Az adatok kezelésére kizárólag az SZTNH erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

Az SZTNH az adatkezelés során automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmaz.

Az SZTNH adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy az arra jogosult személy ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

Az SZTNH

 • a honlap üzemeltetésére az Invitech Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2040 Budaörs, Edison utca 4., cégjegyzékszám: 13-10-041599),
 • a honlap karbantartására a Bohl Software Consulting Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13. IV. épület VI/97., cégjegyzékszám: 01-09-949932)

szolgáltatásait veszi igénybe, amely vállalkozások e tevékenységük során a GDPR rendelkezései alapján adatfeldolgozónak minősülnek.

Az adatfeldolgozók az SZTNH utasításai alapján az SZTNH által kért technikai jellegű feladatokat végzik el.

V. A felhasználók jogai a honlap használatához kötődő személyes adataik kezelésével kapcsolatban, továbbá e jogok gyakorlásának módja

1. Hozzáférési jog

Mindenki jogosult tájékoztatást kapni az SZTNH által a HENT-tel kapcsolatban kezelt adatokról, különösen

 • az adatkezelés céljairól;
 • a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel vagy amelyekkel az SZTNH a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja (a harmadik országbeli címzettek és a nemzetközi szervezetek esetében beleértve az adattovábbítás garanciáit is);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • ha az adatok nem tőle származnak, azok forrására vonatkozó információkról.

Az SZTNH – erre irányuló kérésre – az általa kezelt személyes adatok vagy az azokat tartalmazó dokumentum másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

2. Helyesbítéshez való jog

Mindenki jogosult arra, hogy kérésére az SZTNH helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá – figyelembe véve az adatkezelés célját is –, jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3. Törléshez való jog

Az SZTNH a személyes adatokat a törlésre jogosult személy erre irányuló kérésére törli, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az SZTNH kezelte;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, és nincs más, elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • a HENT-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében azokat törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az arra jogosult személy a törlést az SZTNH-hoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Amennyiben a törlendő személyes adatot az SZTNH korábban nyilvánosságra hozta, a GDPR rendelkezéseivel összhangban megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa a további adatkezelőket arról, hogy az arra jogosult személy kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az SZTNH a törlési kérelmet nem teljesíti, illetve a törlés iránti kérelemről a további adatkezelőket nem értesíti, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogok gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az SZTNH-ra vonatkozó jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve közérdekből vagy az SZTNH-ra vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása során végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdekből;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az SZTNH az előterjesztésre jogosult kérésére korlátozza az adatkezelést, amennyiben

 • az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, azok SZTNH általi ellenőrzésének idejére;
 • az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenezve azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az SZTNH-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az adatkezelés az SZTNH közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, vagy az SZTNH vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik, és az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az SZTNH jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A korlátozás alá eső személyes adatokat az SZTNH – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.

Az SZTNH azt a személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5. Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettségre vonatkozó jog

Az SZTNH minden címzettet, akivel/amellyel a személyes adatot közölte, tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, kivéve, ha ez a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ezen címzettekről az SZTNH kérésre tájékoztatja az érintett személyt.

6. Az adathordozáshoz való jog

Mindenki jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az SZTNH illetve a HENT rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, amelyikben az érintett az egyik fél, és az adatkezelés automatizált módon történik, amennyiben e jog gyakorlása nem sérti a törléshez való jogot és nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. Tiltakozáshoz való jog

Mindenki jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az SZTNH adatkezelése közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, az SZTNH vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik. Az SZTNH a tiltakozás ellenére jogosult az adatok további kezelésére, amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

VI. Az SZTNH eljárása az érintett jogainak gyakorlása esetén

Az SZTNH mindenki számára segítséget nyújt jogai gyakorlásában, amennyiben a kérés benyújtóját be tudja azonosítani, illetve amennyiben az azonosításra nincs szükség. Abban az esetben, ha az SZTNH nem tudja a kérelem benyújtóját azonosítani, a személyazonosság megállapításához szükséges további információkat kér.

Az SZTNH a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb egy– a kérelem összetettségére és a hozzá bárki által benyújtott kérelmek számára figyelemmel legfeljebb további két – hónapon belül tájékoztatja az igénylőt a kérelme nyomán hozott intézkedésről. A határidő meghosszabbítása esetén az SZTNH az okok megjelölésével egy hónapon belül tájékoztatja e tényről a kérelmezőt.

Az SZTNH a tájékoztatást a kérelemmel megegyező módon (elsősorban postai vagy elektronikus úton) adja meg, kivéve, ha a benyújtója azt más módon kéri, és az SZTNH azt teljesíteni tudja.

Amennyiben a benyújtott kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az SZTNH a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja az intézkedést.

Aki úgy véli, hogy az SZTNH adatkezelése következtében sérültek a jogai, az SZTNH-hoz vagy a Hatósághoz fordulhat tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása érdekében, illetve a GDPR-ban meghatározott esetekben jogorvoslati kérelemmel bírósághoz fordulhat.


[1] az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

[2] az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

[3] a 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásainak elérhetősége: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358

[4] Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapjának elérhetősége: http://www.naih.hu/

[5] GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a), c) és e) pont, (2)-(3) bek, 7. cikk, 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115/K. § c)-d) és g) pont, 16/1996. (III. 20.) IKM rendelet 5. § (2) bek, 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet 1. § (7) bek, 2011. évi CXCVI. törvény 7. §, 2007. évi CVI. törvény 1-2. §

[6]1995. évi LXVI. törvény 3. § j) pont