Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 2015. január 1-jétől az Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele alcímű 20/A. §-sal bővült.

Napjainkban a hamis, illetve illegális forrásból származó gyógyszerek és „csodaszerek” terjesztésének elsődleges helyszínévé az internet lépett elő. Az engedély nélkül működő kereskedők azokat a fogyasztókat akarják tevékenységükkel megrövidíteni és megkárosítani, akik olcsó és egyszerű vásárlási lehetőséget keresnek, nem akarnak problémájukkal orvoshoz fordulni.

A hamis gyógyszerekkel folytatott illegális kereskedelem elleni küzdelem eredményessége érdekében a Gyógyszertörvény speciális jogosítványokkal ruházta fel a GYEMSZI-OGYI-t annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan tudjon fellépni a potenciális gyógyszerhamisítókkal szemben, az interneten forgalmazott, bizonytalan forrásból származó gyógyszerek kereslete visszaszorítható legyen, a legális, ellenőrzött forgalmazási láncba, az engedélyezett gyógyszerekbe és gyógyszerészeti államigazgatási szervbe vetett közbizalom is erősödjön.

A GYEMSZI-OGYI új jogosítványai:

  • hamis, vagy nem engedélyezett gyógyszer internetes elérhetővé tétele esetén határozattal elrendeli az ilyen adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, illetve ideiglenes eltávolítását,
  • a határozatban kötelezi a tartalomszolgáltatót a fentiekre, a kötelezettség maximum 90 napra áll fenn,
  • a tartalomszolgáltató egy munkanapon belül köteles ennek eleget tennie, amennyiben nem, a hatóság bírságot szabhat ki 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedően, akár többször is,
  • a hatóság a fentiekkel egyidejűleg feljelentést tehet, s amennyiben a bíróság az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételéről dönt, a GYEMSZI-OGYI az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt megszünteti.

A GYEMSZI-OGYI kötelezettséget is kapott: a transzparencia jegyében, a jogkövető magatartás elősegítése és a betegek tájékoztatása érdekében honlapján közzéteszi az érintett honlap elnevezését és megjelölését. Ehhez szükséges a határozat jogerőre emelkedése, azaz hogy a tartalomszolgáltató ne forduljon bírósághoz, amire egyébként a kötelezettség kézhezvételétől számítottan 30 napja van. A honlapon való közzététel csak az ideiglenes tiltás idejére, azaz a maximum 90 napra vonatkozik. 

„Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele 

20/A. § (1) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv határozatával elrendeli az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét annak az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adatnak (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: elektronikus adat), amelynek hozzáférhetővé tétele vagy közzététele hamis vagy nem engedélyezett gyógyszer elérhetővé tételével összefügg.

(2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a gyógyszerészeti államigazgatási szerv határozata az elektronikus adat ideiglenes eltávolításával rendeli el.

(3) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv (1) és (2) bekezdés szerinti határozatának kötelezettje az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényben meghatározott szolgáltató és közvetítő szolgáltató (e paragrafus alkalmazásában a továbbiakban együtt: szolgáltató). A kötelezett a határozat vele történő közlését követő egy munkanapon belül köteles az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására.

(4) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja azt a szolgáltatót, amely a (3) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget. A bírság a kötelezettség nemteljesítésének időtartama alatt ismételten is kiszabható.

(5) A bírság összegét a jogsértés súlyára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására és a jogsértéssel okozott kár mértékére vagy az eset más, a kötelezettségszegés súlyát érintő lényeges körülményeire tekintettel kell meghatározni. A bírságot az azt kiszabó gyógyszerészeti államigazgatási szerv számlájára kell befizetni.

(6) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó kötelezettség az elrendelést követő 90 nap elteltével megszűnik.

(7) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt a gyógyszerészeti államigazgatási szerv annak megszűnése előtt megszünteti, ha

a) az elrendelés oka megszűnt, vagy

b) a gyógyszerészeti államigazgatási szerv egészségügyi termék hamisítása tárgyában tett feljelentése alapján indult büntetőeljárásban a bíróság az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét elrendelte, vagy a bíróság jogerős ügydöntő határozatában elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el.

(8) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a jogkövető magatartás elősegítése és a betegek tájékoztatása érdekében honlapján, az ezen alcím szerinti intézkedés végrehajtásának időtartama alatt közzéteszi a jogerős ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésével érintett honlap elnevezését és megjelölését.”