A pályázati feladat rövid leírása:

Egy elképzelt új termék, szolgáltatás létrehozására, vagy már meglévő termék, szolgáltatás továbbfejlesztése (innovációja) érdekében létre kell hozni egy pénzügyi tudatos vállalkozást, aminél a szellemi tulajdonjog (pl. védjegy) védelmét is be kell tudni mutatni, hogy azt másik társaság ne tudja ellopni. Ehhez tudni kell a vállalkozás alapítása előtti költséghatékony (költségtakarékos) teendőket. A feladatot érdemes felsorolás-szerűen írni. Emellett plusz pontokért a vállalkozás stratégiáját is össze lehet állítani, melynek tartalmaznia kell részstratégiákat is, köztük elsősorban a pénzügyi- és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos stratégiát kellene részletezni.

A pályázatnak egy rövid, kifejező címet is kell adni.

Várjuk a szellemi tulajdonjog védelmével kapcsolatos teendők felsorolását – ez vonatkozhat pl. a cég nevére, logójára, termék nevére, szlogenre, formára, know-how-ra, titoktartásra, stb.

A pályázatban be is kell mutatkozni, tehát bemutatni a csapattagokat, az iskolát, röviden ki kell fejteni a témaválasztás indokait, valamint hol látják benne a kihívást?

A pályázat célja:

Szeretnénk, ha a projekt kidolgozása során a középiskolai diákok elsajátítanák a vállalkozásalapítással kapcsolatos alapismereteket, és ezzel összefüggő pénzügyi kötelezettségeket, megismernék a termékek, vagy szolgáltatások szellemi tulajdonvédelmének lehetőségekeit és ezzel ismereteket szerezzenek az iparjogvédelem, a védjegyjog és a szerzői jogokkal kapcsolatosan is, továbbá fejlesztenék a kutató- és csapatmunkát. A verseny során megszerzett új ismeretekkel segíteni kívánjuk a diákok versenyszférában történő későbbi elhelyezkedését, valamint azok a diákok, akik felsőfokú képzésben folytatják tanulmányaikat, a megszerzett ismeretekkel könnyebben be tudnak majd kapcsolódni a felsőfokú intézményekben folyó innovációs és K+F tevékenységekbe. A pályázat megírása során felhasználásra kerülnek az iskolában tanulmányaik során szerzett tudás beépítése a pályázatba.

Kik pályázhatnak?

–          A pályázaton Magyarországon működő középiskolák (független attól, hogy a jelentkező iskolák állami, egyházi, vagy alapítványi tanintézmények) 11-12. évfolyamokból összeállított csapatok.

–          Az iskolai csapatok 5 főből állnak, amelyből egy fő a felkészítő tanár és 4 diák.

–          A pályázaton az egyes középiskolákból több csapat is részt vehet, továbbá egy tanár több csapatot is felkészíthet és pályázhat

Pályázat tartalma:

A pályázaton fel kell tüntetni:

–          a pályázó iskola nevét és címét,

–          a csapatot vezető tanár nevét és elérhetőségét,

–          a csapat diáktagjainak neveit és e-mail elérhetőségeit, valamint

–          a pályázó csapatnak nyilatkoznia kell, hogy a pályázati munkában leírtak a saját szellemi termékük.

–          a pályázatban röviden be kell mutatni a felkészítő tanárt, a csapattagokat, az iskolát és két-három mondatban ki kell fejteni a témaválasztás indokait, valamint azt is, hogy hol látják benne a kihívást.

–          a pályázat címét

A pályázati téma ajánlás szerinti tartalma:

1. Bemutatandó az elképzelt vállalkozás létrehozásának lépései és pénzügyi vonzatait

 1. Tervezett vállalkozás főbb tevékenységének bemutatása, mellyel egyidjeűleg ismertetni kell a vállalkozás alapításával kapcsolatos főbb lépéseket cégjogi, pénzügyi (pl. vállalkozás neve, székhelye, tulajdonosai, ügyvezető, vállalkozás formája – pl. pl. egyéni vállalkozó, bt., kft. –, pénzügyi terv, stb.) és iparjogvédelmi-, védjegyjogi és saját domain megszerzése szempontból, esetleges saját szellemi termék bemutatásával (pl. új termék, üzleti modell, technológia, új termék formája, stb.)
 2. A projekt során ki kell fejteni a vállalkozás alapítása előtti főbb teendőket (pl. rövid üzleti stratégia – piackutatás, stb.)
 3. A cégnév rövidített megnevezésénél és/vagy terménél és/vagy szolgáltatásnál figyelni kell egyediségére, hogy az esetleges versenytársak által használt brandnévhez képest biztosítva legyen a megkülönböztető képesség, legyen saját védjegyünk
 4. A pénzügyi ismereteknél figyelembe kell venni többek között a tanulmányaid során megszerzett tudást, hogy milyen pénzügyi kérdésekre kell figyelemmel lenni vállalkozás indításánál. Térjetek ki arra is, hogy egy fő foglalkoztatott dolgozó mennyibe kerül a gazdasági társaságnak. Röviden vázolni kell az új társaság immateriális javait, beleértve a szellemi tulajdon által adott lehetőségeket (pl. apport)

 

2. Bemutatandó az elképzelt termék és/vagy szolgáltatás a szellemi tulajdonjogának használatával

a)                  Az új termék milyen területen kerül felhasználásra, illetőleg abban mi az újdonság (innováció)

b)                 Milyen lehetőségek vannak az új termékek, szolgáltatások iparjogvédelmére (pl. szabadalom, formatervezési minta, védjegy, földrajzi árujelzők oltalma, know-how, szerzői jog, stb.)

c)                  A szellemi tulajdon jogvédelmek milyen előnyt adnak a vállalkozásnak (pl. versenyelőny, cégértékét növeli, stb.)

d)                 A kitalált új védjegynél (pl. szó, szóösszetétel, ábra, stb.) ki kell fejteni, hogy a védjegy jogvédelme milyen gazdasági előnyt, illetőleg mint vagyoni jog mely területeken jelent gazdasági előnyt (pl. hitelfelvétel, cég üzleti értéke, licenciaengedély, stb.)

e)                  A hamis áru beszerzése, értékesítése, amely a szellemi tulajdont is érinti, milyen gazdasági hátránnyal jár

f)                  Amennyiben a csapat úgy ítéli meg, hogy a termék alkalmas lehet arra, hogy szabadalmi, használati minta, vagy formatervezésiminta- (dizájn) oltalomban részesüljön, röviden sorolja fel a főbb védelmi lehetőségek megnevezését. Esetleg sorolja fel, hogy a vállalkozás működéséhez szükséges weblapnál milyen iparjogvédelmi és szerzői jogokat javasolt figyelembe venni

3. A pályázatnak az 1-2. pontokban felsoroltakon kívül minden olyan elemet érdemes tartalmazni, amelyet a pályázat megismerése és kidolgozása során szerzett tudással, mint önálló gondolatokat is bemutat, amely a pályázat értékelésénél a bírálók kiemelten figyelembe vesznek

Terjedelme

Minimum 6, maximum 12 gépelt oldal, amelyhez mellékletben csatolni lehet fotókat, ábrákat, folyamatábrákat stb., de ezek nem képezik részét a terjedelemnek.

Formai követelmények

–          Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret. Sorkizárt. 1,5-es sorköz.

–          Térköz előtte 12, térköz utána 6. A térköz beállításánál „Az azonos stílusú bekezdések között ne legyen térköz” lehetőség legyen beállítva (azaz bepipálva).

–          Margó az Office „Normál” beállítása szerint, azaz jobb-bal-alsó-felső mind 2,5 cm.

–          Fedőlap és tartalomjegyzék is szükséges (ezek nem képezik részét a dolgozat terjedelmének)

–          Egyszerű oldalszámok alul (jobbra, vagy középen)

–          Hivatkozások feltüntetése (Beszúrás → Hivatkozás)

Kiemelt segédletek

www.kozepiskolakversenye.hu oldalon.

Pályázattal kapcsolatos információk

Telefon hétköznap 09.00-17.00 között a +36/30/951-2085

E-mailen hétfőtől szombatig 09.00 – 17.00 óra között a kozepiskolakversenye@kozepiskolakversenye.hu

Pályázat meghirdetésének időpontja: 2020. február 17.

A pályázati kiírást minden egyes középiskola e-mail útján közvetlenül kapja meg, illetőleg a pályázati kiírás megtalálható a Kiírók weboldalain, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala www.sztnh.hu, a Magyar Védjegy Egyesület www.vedjegyegyesulet.hu, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének www.vosz.hu és a www.kozepiskolakversenye.hu oldalon.

A pályázat kiírói kérik az iskolákat, hogy a pályázati kiírást tegyék közzé és/vagy a kiíráshoz biztosított A/4, vagy A/3 formátumú plakátját helyezzék ki az iskolai hirdetőtáblákra.

Jelentkezés módja

A jelentkezés módja a pályázati kiírással egyidejűleg megküldött űrlap kitöltésével történik, melyet kitöltve és aláírva a kozepiskolakversenye@kozepiskolakversenye.hu e-mail címre szükséges visszaküldeni, mely minden egyes jelentkezést visszaigazolunk a küldő e-mail címére. A jelentkezési lap főbb tartalmi eleme, hogy a pályázati kiírás teljes tartalmát a jelentkezők elfogadják és az iskola nevét és címét, a pályázó csapat tanára nevét és a csapat tagjainak nevét és aláírását tartalmazza. Ellenőrizzük, hogy az így beérkező jelentkezés minden feltételnek megfelel-e, és ezt követően kapnak a jelentkezők válasz e-mailt, amelyben elfogadjuk a jelentkezést vagy szükséges esetben hiánypótlást kérünk.

A jelentkezéssel a pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy pályázatukat ellenszolgáltatás nélkül valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedő módon a kiírók felhasználják, így különösen saját weblapjukon és közösségi média oldalaikon, valamint különböző szakmai értékelésben, jelentésekben. A csapattagok kijelentik, hogy ők a pályázat szerzői és ezáltal joguk van azt benyújtani és a felhasználásra engedélyt adni, továbbá garantálják a pályázat eredetiségét. A felhasznált forrásokat megfelelően fel kell tüntetni. A plagizálás a pályázat kizárását eredményezheti.

Beküldés határideje

2020. április 30. (csütörtök) 23.59 óra

 

Beküldés módja

A kidolgozott pályázatok – határidőn belül – e-mail útján pdf formátumban csatolva küldendők be a kozepiskolakversenye@kozepiskolakversenye.hu címre, melyről visszaigazolást küldünk.

Az oldalanként fényképként küldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni. A pályázó csapattagok hozzájárulnak ahhoz, hogy pályázatukat ellenszolgáltatás nélkül digitális, vagy nyomtatott formában a kiírók közzé tegyék saját weblapjukon és közösségi média oldalaikon, valamint felhasználhatják különböző szakmai értékelésben, jelentésekben, stb. a pályázó csapat minden egyes tagjának aláírásával nyilatkozni kell arról, hogy Ő a pályázat szerzője és ezáltal joga van azt publikálni, publikáltatni, továbbá garantálja a pályázat eredetiségét. A felhasznált valamennyi forrás pontos megjelölése szükséges.

Értékelés szempontjai

 1. Vállalkozások alapításával és indításával kapcsolatos főbb teendők ismertetése max. 35 pont
 2. Vállalkozási stratégia elkészítése – ezen belül pénzügyi stratégia a pénzügyi tudatosság szem előtt tartásával max. 20 pont
 3. Vállalkozással kapcsolatos iparjogvédelmi (védjegy) és szerzői jogi feladatok, valamint a jogvédelem módjainak ismertetése és a csapat saját innovációja max. 45 pont
 4. Logikus felépítés max. 20 pont
 5. Megvalósíthatóság ismertetése max. 24 pont
 6. Igényes, szakszerű kidolgozás max. 16 pont
 7. Projekt teljes kidolgozásának értékelése, figyelemmel a kiírás céljaira max. 40 pont
 8. Maximálisan elérhető pontérték: 200 pont

Bírálóbizottság

A pályázatok elbírálásában részt vesznek a kiíró Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Védjegy Egyesület szakemberei és az általuk kiválasztott szakértők.

A legtöbb pontot elérő pályázatok között a bírálóbizottság sorrendet állapít meg és a legjobb 5 pályaművet díjazza.

Pályázati díjak

A nyertes pályázatokra a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala összesen nettó 2.500.000.-Ft-ot biztosít.

A Pályázat első 5 díjazott csapatának minden tagja az oklevelek mellé pályázati díjban is részesülnek, mely Media Markt vásárlási utalvány:

I. 150.000.-Ft/fő értékben

II. 125.000.-Ft/fő értékben

III. 100.000.-Ft/fő értékben

IV. 75.000.-Ft/fő értékben

V. 50.000.-Ft/fő értékben

 

A pályázaton résztvevő minden pályázó iskola és a csapat minden tagja oklevelet kap, amelyet a kiíró szervezetek vezetői írnak alá.

Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó

2020. május 26-29. között

Helye: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kijelölt helyszínen, melyről természetesen időben tájékoztatást adunk.

A pályázat teljes lebonyolításáért a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Magyar Védjegy Egyesület és a Brand Way & Compass Kft. (1132 Budapest, Borbély u. 5-7.), mint a verseny előkészítője, teljes körű lebonyolítója, kapcsolattartója és valamennyi fázisában résztvevője a felelős és egyben valamennyi Pályázóval közvetlenül a kapcsolatot tartja.